ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ» και έδρα την δ.κ Νεαπόλεως Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς.

Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών αθλητικών σωματείων, που είναι υπερκείμενα αυτού σωματεία στους κατ’ ιδίαν κλάδους των αθλημάτων, που καλλιεργεί τούτο.

Η δραστηριότητά του απλώνεται σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1) Σκοποί του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

α) η επιδίωξη της αγωνιστικής, της γυμναστικής δραστηριότητας γενικώς και της σωματικής άσκησης δια των ολυμπιακών και μη αθλημάτων,

β) η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες,

γ) η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού στο πλαίσιο του φιλάθλου πνεύματος και των κανόνων που απορρέουν από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή,

δ) η διάδοση των αθλητικών ιδεωδών και γενικώς των πολιτιστικών αξιών της καθημερινής ζωής,

ε) η δημιουργία ενός αυτόνομου φορέα διαλόγου, έκφρασης, ενημέρωσης και δημιουργικής δράσης των μελών του για τα αθλητικά δρώμενα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,

στ) η διάδοση του ευ αγωνίζεσθαι και η καταπολέμηση συμπεριφορών που δεν συμβιβάζονται με την πολιτιστική φύση του αθλητισμού, όπως κυρίως της βίας, του ρατσισμού και οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του και της ανάπτυξης πνεύματος ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ τους και

ζ) η παραγωγή κοινωνικού έργου και η ανάπτυξη καλών σχέσεων με αντίστοιχα σωματεία και μέλη αυτών που θα δημιουργηθούν ή έχουν ήδη δημιουργηθεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, μέσω μιας διαρκούς επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων τόσο για επίλυση κοινών προβλημάτων όσο και για υλοποίηση κοινών στόχων.

Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών του επιδιώκει το σωματείο με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με την διοργάνωση σχετικών με τους σκοπούς του εκδηλώσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων για αθλητικού ενδιαφέροντος θέματα,

β) με την συνεργασία του με αντίστοιχα σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με μορφωτικά ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προαγωγής των ιδεωδών του αθλητισμού,

γ) με την έκδοση κάθε είδους εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών και ανακοινώσεων,

δ) με την συγκρότηση από την Γενική Συνέλευση επιτροπών επεξεργασίας και μελέτης θεμάτων που άπτονται των σκοπών του,

ε) με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση των επιδιωκομένων σκοπών, όπως ενδεικτικά με παραστάσεις ενώπιον των αρχών, άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, κ.λπ..

στ) Με πρόσληψη προπονητών για κάθε ξεχωριστό κλάδο άθλησης που καλλιεργεί το σωματείο.

ζ) Για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου, θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν τμήματα Ολυμπιακών και μη αθλημάτων, που γενικότερα εμπίπτουν στο πνεύμα του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού του σωματείου.

Η ίδρυση νέων τμημάτων ή κλάδων άθλησης και η κατάργηση τμημάτων ή κλάδων που ήδη λειτουργούν, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος (άρθρο 7 παρ. 8 του Ν.2725/99), η οποία λαμβάνεται ευρισκομένης αυτής σε απαρτία με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων και αντίγραφό της κοινοποιηθεί στο τυχόν υπάρχον για το συγκεκριμένο άθλημα, υπερκείμενο Σωματείο- Ομοσπονδία ή Ένωση με φροντίδα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

η) Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή, ανάπτυξη και προώθηση των στόχων του σωματείου.

Το σωματείο μπορεί να υπάρχει, εφόσον τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι. Υπό την προϋπόθεση αυτή και όσες τυχόν άλλες προβλέπονται από το Νόμο, το σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου Σωματείου.

Το σωματείο έχει περιοριστικά τον παραπάνω σκοπό. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τον σκοπό του χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, καθώς και οποιαδήποτε ανάμιξη στην πολιτική.

Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία της λειτουργίας του, που διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού και του αθλητικού νόμου 2725/1999 όπως ισχύει. Επέμβαση άλλου Σωματείου, ανεξάρτητα από τον βαθμό στην αυτονομία του αυτή, χωρίς διάταξη Νόμου, δεν επιτρέπεται, υποχρεωτικά δε, θα απορρίπτεται από τα αρμόδια Όργανα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμβάλλει με τη συμμετοχή του, στην πραγματοποίηση των σκοπών αυτού και συμπληρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις που έχει συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του. Οι αθλητές μπορούν να εγγραφούν ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα, τέτοιος δε θεωρείται ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Εξαιρετικά οι εν ενεργεία αθλητές των αθλημάτων του σωματείου, μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη αφού συμπληρώσουν το 35ο έτος και κατά τα αναφερόμενα αναλυτικότερα στην συνέχεια, σχετικά με τους αθλητές. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

Άρθρο 5ο

Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα μέλη ή άλλες σχετικές. Εξαιρετικά επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ., όσα πρόσωπα ήθελαν να προσφέρουν πολύτιμη συνδρομή στο Σωματείο, ή με την εν γένει δράση τους συντελούν στην ανάπτυξη και την πάροδο των αθλημάτων του σωματείου ή του αθλητισμού, ηθικά ή υλικά. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής και συνδρομών. Έχουν όμως δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές Συνελεύσεις και έχουν τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών.

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ

Όποιος θέλει να γραφτεί σαν μέλος στο Σωματείο και συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που συνοδεύεται από πρόταση (δύο) 2 μελών του Σωματείου, εντός δε αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών παρέχεται από το Δ.Σ. η έγκριση της εγγραφής. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη θεωρείται ότι η έγκριση έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί σαν μέλος του Σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα της εγγραφής. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή κατά της παράλειψης έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του χορηγεί το άρθρο 2 ν.2725/1999, όπως ισχύει. Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος του Σωματείου, όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999 ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δολία χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση και όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 Ν.2725/99 (περί τήρησης φίλαθλου πνεύματος) και για όσο διαρκεί η τιμωρία. Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος του Σωματείου, το προσωπικό του Σωματείου για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης όποιος συνάπτει σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμος εταίρος είτε ως διαχειριστής ΕΠΕ ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή εν ενεργεία ή μη και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του προέδρου του συνδέσμου η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης, οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιοδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Όποιος έχει τα παραπάνω κωλύματα και έχει εγγραφεί εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει την σχετική διαπιστωτική πράξη έκπτωσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν περάσει η προθεσμία άπρακτη κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος εκδίδει την διαπιστωτική πράξη μέσα στην ίδια 15θήμερη προθεσμία από την γνωστοποίηση. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του ΔΣ ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ και τακτική ετήσια  συνδρομή. Τα ποσά της εγγραφής και συνδρομής αποφασίζονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του, μπορούν δε με τον ίδιο τρόπο να αυξάνονται ή να μειώνονται καθώς και να επιβάλλονται έκτατες εισφορές, αν το απαιτούν οικονομικές ανάγκες του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

α) Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να συμμετέχει σε όλες γενικά τις εκδηλώσεις και πρωταθλήματα του Σωματείου, σύμφωνα πάντα με τον εσωτερικό κανονισμό.
β) Τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν, γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού τακτοποιήσουν οικονομικά όλο το λογιστικό έτος (μέχρι 31/12), με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου σχετικά με μεταγραφές και αποδεσμεύσεις αθλητών.
γ) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά εντάξει προς το Σωματείο. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τα δικαιούμενα συμμετοχής και ψήφου στις Γ.Σ. μέλη, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ένα (1) χρόνο τουλάχιστον πριν από την εκλογή. Τα ιδρυτικά μέλη έχουν το δικαίωμα από την ίδρυση του Σωματείου.    δ) Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτος αντιπροσωπεύσεως και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται. 

Άρθρο 9ο

α) Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών αυτού, τηρώντας τους Νόμους, το  Καταστατικό, τον Εσωτερικό κανονισμό καθώς και τις αποφάσεις των δικαιούντων αυτό οργάνων, ακόμη δε να εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο. Η παράλειψη της καταβολής της ετήσιας συνδρομής (η οποία προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε έτος) επί διετία, συνεπάγεται την διαγραφή του, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη εγγραφή ειδοποίηση του Ταμία με συστημένη επιστολή και προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής. Η καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεων αποδεικνύεται με διπλότυπη απόδειξη εισπράξεως του Σωματείου.
β) Τα μέλη οφείλουν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν πρόθυμα κάθε εργασία που τους ανατίθεται από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. καθώς και να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γενικές Συνελεύσεις και τις λοιπές συγκεντρώσεις του Σωματείου. Κάθε μέλος που αντιδρά στους σκοπούς του Σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου ή την φίλαθλη ιδιότητα, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να επικυρωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωσή της, με μέριμνα του Δ.Σ. ακόμη και χωρίς αίτημα ή ένσταση του διαγραφέντος, η οποία και αποφαίνεται οριστικά.

Άρθρο 10ο

ΑΘΛΗΤΕΣ
1. Την ιδιότητα του αθλητή του Σωματείου μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας, επιθυμεί να ασχοληθεί με τα αθλήματα του σωματείου ως παίκτης μετά από γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής, τα έγγραφα που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει, και τα σχετικά ζητήματα θα ρυθμίζονται από τους γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου και που πρέπει να συμμορφώνονται στους αντίστοιχους των υπερκείμενων Ενώσεων και Ομοσπονδιών των αθλημάτων του Σωματείου. Για θέματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τηρώντας τους νόμους περί αθλητισμού και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Ο αριθμός των αθλητών του Σωματείου είναι απεριόριστος.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητών ορίζονται από το άρθρο 33 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει. Προϋπόθεση συμμετοχής κάθε αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες είναι η πιστοποίηση της υγείας του που αποδεικνύεται από δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία Ομοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ιατρούς. Το δελτίο αυτό ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.
3. Απαγορεύεται σε αθλητή του Σωματείου να συμμετάσχει σε αγώνες που δεν έχουν εγκριθεί από την οικεία Ομοσπονδία.

 1. Αθλητής του σωματείου μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εφ’ όσον έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα, εννοουμένου σαν τέτοιου κάθε αγώνα που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Κατ’ εξαίρεση οι αθλητές των αθλημάτων του σωματείου μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη στο σωματείο και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών του σωματείου δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητος. Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίδονται από το σωματείο, οποιαδήποτε ένωση ή Ομοσπονδία δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα. Οι σχέσεις των αθλητών με το σωματείο καθορίζονται από το παρόν καταστατικό ή από τον σχετικό ειδικό κανονισμό των οικείων Ομοσπονδιών μόλις το σωματείο γίνει μέλος τους.
  5. Σχετικά με τα θέματα μεταγραφών αθλητών ισχύουν οι κανονισμοί που συντάσσουν οι οικείες Ομοσπονδίες κατά το άρθρο 27 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει. Επιτρέπεται η συμφωνία μεταγραφής αθλητή του σωματείου σε άλλο με συναίνεση του πρώτου να γίνεται και με οικονομικό αντάλλαγμα εφ’ όσον για την παραχώρηση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας του αθλητή εκδοθεί παραστατικό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας, καταχωρηθεί στα βιβλία Εσόδων – Εξόδων των δύο αθλητικών σωματείων.
  6. Επιτρέπεται σε αθλητή του σωματείου να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφ’ όσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς του αθλήματος, στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε.. Οι συμβάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία μετά από αίτηση του αθλητή μέσω του Σωματείου και με μέριμνά της να κατατεθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν δεν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις αυτές, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
  7. Οι αθλητές οφείλουν να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό, τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου, με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την φαρμακοδιέγερση και κάθε άλλο ζήτημα. Τυχόν μη συμμόρφωση τιμωρείται πειθαρχικώς κατά τα οριζόμενα στο παρόν και στον Ν.2725/1999, όπως ισχύει.
  8. Οι αθλητές του Σωματείου υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Εθνικές Ομάδες και αδικαιολόγητη άρνηση έχει σαν συνέπεια πειθαρχική δίωξη και τιμωρία από το Δ.Σ. του σωματείου. 

Άρθρο 11ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου καθορίζονται:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
β) Τα δικαιώματα από τις τρίμηνες συνδρομές των μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών που μπορεί να επιβληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Τα περιεχόμενα στο ταμείο του Σωματείου με νόμιμο τρόπο έσοδα από άλλες πηγές, όπως από δωρεές, κληρονομιές, εράνους, επιχορηγήσεις και λοιπές.
ε) Χρηματικές ποινές και πρόστιμα σε βάρος μελών. στ) Έσοδα από εκδηλώσεις, λαχειοφόρους και λοιπά.
ζ) Το αντίτιμο που θα ορισθεί από το ΔΣ του σωματείου στην περίπτωση που το τελευταίο προσφέρει υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/92). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.
η) Έσοδα από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας του με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του σωματείου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.
θ) Τα έσοδα από συμβάσεις παραχώρησης με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής αναμετάδοσης των αθλητικών διοργανώσεων στις οποίες θεωρείται, σύμφωνα με τους κανονισμούς, γηπεδούχος.
ι) Τα έσοδα από την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των αθλητικών διοργανώσεων ή στιγμιοτύπων αυτών του παραπάνω εδαφίου με κάθε μέσο και για οποιοδήποτε υλικό φορέα.
ια) τα έσοδα από τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής του παραπάνω εδαφίου με μεταβίβαση της κυριότητας, εκμίσθωση ή δημόσιο δανεισμό.
ιβ) Τα έσοδα από αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των πάσης φύσης διαφημιστικών χώρων του γυμναστηρίου ή των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια επισήμων ή φιλικών αγώνων του σωματείου που μεταδίδονται τηλεοπτικά ή μη, εφ’ όσον θεωρείται γηπεδούχο σύμφωνα με τους κανονισμούς είτε οι ανωτέρω χώροι ανήκουν στο σωματείο είτε είναι μισθωμένοι σε αυτό.
ιγ) Έσοδα από μεταγραφή αθλητή του σωματείου σε άλλο σωματείο.
Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου, εφόσον φυσικά αποκτήσει τέτοιες, απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από την διοίκηση του σωματείου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες με τον σκοπό του δε γίνονται δεκτές. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτιέται μεταβιβάζεται ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκχωρείται για λογαριασμό του Σωματείου και μόνο μετ’ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η διάθεση του κεφαλαίου του Σωματείου γίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταχωρείται στα πρακτικά του υπέρ των σκοπών του.

Άρθρο 12ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ έτος και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται στις οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες για κάθε κλάδο άθλησης, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους του Σωματείου, στον οποίο εμφαίνονται λεπτομερειακά τα έσοδα και οι δαπάνες αυτού. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Δ.Σ. προς έγκριση ο ισολογισμός και ο απολογισμός της διαχείρισης του παρελθόντος έτους. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται κατά τα οριζόμενα από τους νόμους και τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αθλητισμού. Με επιμέλεια και ευθύνη του Δ.Σ. συντάσσεται κάθε έτος και ειδικός απολογισμός της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ειδικός απολογισμός υποβάλλεται με επιμέλεια του Δ.Σ. στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για έλεγχο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τον τύπο, τον χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος ή οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις προς τις οποίες το σωματείο συμμορφώνεται. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της πρώτης παραγράφου του παρόντος. Εφόσον η επιχορήγηση για κάθε κλάδο άθλησης ετησίως είναι μικρότερη από 2.935 ευρώ (ισόποσο σε ευρώ του 1.000.000 δρχ), (ή όσο κάθε φορά ισχύει κατά τον νόμο), αντί για ειδικό απολογισμό υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, ότι το ποσό της επιχορήγησης διατέθηκε για αθλητικούς σκοπούς για τους οποίους επιχορηγήθηκε. 2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. 3. Ο ισολογισμός και απολογισμός του κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. 4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Σωματείου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Σωματείου χρηματικό ποσό μέχρι χίλια (1000) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Ταμιευτήριο. 6. Οι πληρωμές του Σωματείου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία. 7. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για ποσό μικρότερο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 8. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρι πεντακοσίων (500) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 13ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την ελεγκτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συγγενεύουν με αυτά μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ’ αίματος ή του δευτέρου εξ’ αγχιστείας. Πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής ορίζεται εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας εκείνος που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Η ελεγκτική επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση. Η θητεία της είναι τριετής, εκλέγεται δε κάθε τρία χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση που γίνονται αρχαιρεσίες για Δ.Σ.  Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα την διαφωνία του σε ξεχωριστή έκθεση. Η ελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο από τα τρία τακτικά μέλη της. Σε περίπτωση αποχώρησης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ενός μέλους της το αναπληρώνει το πρώτο αναπληρωματικό και στη συνέχεια το δεύτερο. Σε περίπτωση που τα μέλη της επιτροπής μειωθούν σε ένα (κάτω από την απαρτία των δύο δηλαδή) τότε εκλέγεται άλλη με έκτακτη Γενική Συνέλευση με τουλάχιστον τριετή θητεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών που θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της τριετίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών της ελεγκτικής επιτροπής υπερισχύει η άποψη του Προέδρου της.

Άρθρο 14ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Την Διοίκηση και διαχείριση του Σωματείου ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

Άρθρο 15ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Σωματείο διοικεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος.

Άρθρο 16ο

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο φυσικά πρόσωπα, από τα μέλη του.

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του παρόντος για τριετή θητεία, που λήγει την 31η Ιανουαρίου κάθε τρίτου έτους, αφού παραδώσει στο επόμενο εκλεγέν από την Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 μέρες από τις αρχαιρεσίες συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος μέλους του και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόμο, το παρόν καταστατικό, τον συνταχθησόμενο Κανονισμό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Αυτά όμως δεν ευθύνονται για απόφαση που λήφθηκε σε συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, εφόσον βεβαίως η απουσία ή η διαφωνία προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Άρθρο 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τα εν γένει συμφέροντα του σωματείου, επιτηρεί την λειτουργία των γραφείων και του προσωπικού αυτού συντάσσει τον προϋπολογισμό και το απολογισμό και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στην Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., εν γένει δεν έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν έχει ανατεθεί ρητά σε άλλο όργανο του Σωματείου.

Άρθρο 19ο

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνερχόμενο μετά από πρόκληση του Προέδρου του, συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε δεκαπέντε (15) μέρες, έκτακτα δε όποτε τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτού, τα οποία υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση. Κατά την τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μέρες από την υποβολή της αίτησης, αν δε αυτός το αρνείται ή είναι αμελής, τότε το δικαίωμα της σύγκλησης του Δ.Σ. έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες. 2. Η πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. σε συνεδρίαση ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου ή επιδίδεται εγγράφως με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα προς τα μέλη, το αργότερο την προτεραία της συνεδριάσεως, πρέπει δε να αναφέρονται η μέρα, η ώρα και ο τρόπος της συνεδρίασης. 3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρεις (3) από τα τακτικά μέλη του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για ειδικές περιπτώσεις στο παρόν ή τον Εσωτερικό Κανονισμό. 4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή τον Εσωτερικό Κανονισμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας είναι η ψήφος του Προέδρου. 5. Οσάκις μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματός του με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3, αφού πρώτα ο απουσιάσας κληθεί να αναφέρει τους λόγους της απουσίας του. 6. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων ή κήρυξης εκπτώτου του Προέδρου, το Δ.Σ. συνέρχεται ειδικά το πολύ μέσα σε δέκα (10) μέρες και εκλέγει μεταξύ των υπολοίπων μελών του και του πρώτου επιλαχόντα που αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου, τον νέο Πρόεδρο. Το ίδιο γίνεται και για τις λοιπές θέσεις, του αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. 7.Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης αναγιγνώσκονται και επικυρούνται τα πρακτικά της προηγούμενης, εφόσον δεν είχαν επικυρωθεί κατά την ίδια συνεδρίαση. Τα πρακτικά μετά την επικύρωσή τους υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, μπορεί να ορίζει ειδικούς εφόρους και τεχνικούς συμβούλους του αθλητικού του τμήματος από τα μέλη του Σωματείου ή με σύμβαση με μη μέλη. 9. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αναλαμβάνουν δημόσιο λειτούργημα, θεωρούνται παραιτημένα. 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά. 11. Απαγορεύεται στο ΔΣ του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους τους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του ΔΣ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Άρθρο 20ο

Κενές θέσεις συμβούλων που δημιουργήθηκαν συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά την σειρά της επιτυχίας τους. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν και δε δέχονται να αναλάβουν τις κενές θέσεις και εφόσον ο αριθμός των Μελών της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε τρεις (3), ώστε να επιτυγχάνεται απαρτία, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει τουλάχιστον τριετή θητεία που διαρκεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την πάροδο της τριετίας.

Άρθρο 21ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε περίπτωση παραβάσεων να επιβάλει στα μέλη και τους αθλητές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και των παρεπομένων, πειθαρχικές ποινές. 1. Παράβαση διαπράττει το μέλος -ενδεικτικά- όταν η δραστηριότητά του είναι αντίθετη με τους σκοπούς του σωματείου, όταν δεν τηρεί πιστά τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το παρόν, όταν η διαγωγή και συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα του σωματείου, όταν συμπεριφέρεται κατά τρόπο μη πρέποντα προς το Σωματείο και τα μέλη του ή κατά τρόπο που δεν συμφωνεί με τη φίλαθλη ιδιότητα κλπ. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στα μέλη ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης και τυχόν υποτροπή που είναι επιβαρυντική περίπτωση αναφερόμενες είναι:      α) Έγγραφη παρατήρηση.      β) Αυστηρή έγγραφη επίπληξη      γ) Απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Σωματείου μέχρι έξι (6) μήνες      δ) Προσωρινή αποβολή από κάθε εκδήλωση ή δραστηριότητα του Σωματείου         από 1 μήνα μέχρι 12 μήνες.      ε) Οριστική διαγραφή που υπόκειται στον έλεγχο της γενικής Συνέλευσης. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μετά από καταγγελία οποιουδήποτε μέλους του σωματείου. Το Δ.Σ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο υπό κατηγορία μέλος, 48 ώρες τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση, το παράπτωμα δια το οποίο κατηγορείται και το άρθρο του καταστατικού ή του κανονισμού που παραβιάστηκε και να καλέσει το μέλος σε απολογία. Το μέλος δικαιούται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δ.Σ., να δώσει εξηγήσεις και να προσκομίσει στοιχεία που υποστηρίζουν την αθωότητά του. Η απόφαση του Δ.Σ. που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή. Η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και θα πρέπει να μνημονεύει το άρθρο του καταστατικού του κανονισμού που παραβιάστηκε καθώς και τα πραγματικά περιστατικά του παραπτώματος. Η ανάκληση της ποινής είναι δυνατή με την ίδια ακριβώς διαδικασία σε περίπτωση που το Δ.Σ. βεβαιωθεί ότι δεν έπρεπε να επιβληθεί καθόλου ποινή ή έπρεπε να είναι ελαφρύτερη, εξ αιτίας πλάνης σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά του παραπτώματος ή επειδή η απόφαση στηρίχτηκε σε ψευδή ή πλαστά στοιχεία που αποκαλύφθηκαν μετά την έκδοσή της. 2. Οι αθλητές του σωματείου οφείλουν να συμμορφώνονται με το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου, τον Εσωτερικό Κανονισμό, τους νόμους περί αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Επί πλέον πρέπει να τηρούν κοσμιωτάτη συμπεριφορά προς τα μέλη και τα όργανα του σωματείου, προς τα μέλη του Δ.Σ., τις επιτροπές και τα όργανα των υπερκειμένων του Σωματείου Οργάνων, τους αθλητές του σωματείου, των ανταγωνιζομένων σωματείων και τους παρατηρητές, διαιτητές και κριτές και γενικά η συμπεριφορά τους να είναι η αρμόζουσα προς πάντας είτε στους αθλητικούς χώρους είτε στις κοινωνικές  εκδηλώσεις και στον κοινωνικό στίβο. Κάθε πράξη ή δραστηριότητα αθλητή που δεν είναι σύμφωνη με τα παραπάνω χαρακτηρίζεται παράπτωμα και επισύρει ποινή ανάλογη με την βαρύτητα των πράξεων και τις περιστάσεις. Οι ποινές που επιβάλλονται στους αθλητές είναι: α) γραπτή επίπληξη β) απαγόρευση συμμετοχής στους αγώνες που συμμετέχει το σωματείο από 1 μήνα μέχρι 12 μήνες, γ) οριστική διαγραφή από τα μητρώα αθλητών του σωματείου. Ειδικότερα θέματα που αφορούν τα μέλη, τους αθλητές, τα πειθαρχικά παραπτώματα, τις ποινές, τα όργανα που τις επιβάλλουν, την ακολουθητέα διαδικασία και οτιδήποτε σχετικό μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομερώς από Εσωτερικό Κανονισμό που ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου και σε όλες του τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτών κηρύσσοντας την έναρξη και τη λήξη τους, ανακοινώνει προς το Δ.Σ. όλα τα πεπραγμένα και συμβάντα, δίνει και αφαιρεί τον λόγο από τους Συμβούλους, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μαζί δε με τον Ταμία τα χρηματικά εντάλματα. Επαγρυπνεί για την κανονική εν γένει λειτουργία των γραφείων του Σωματείου και την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, γενικά δε επιμελείται της επιδιώξεως και επιτυχίας των σκοπών αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή οπωσδήποτε κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 23ο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την εποπτεία στα γραφεία διεξάγει την αλληλογραφία τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το βιβλίο Μητρώου μελών και τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., της Γ.Σ. και της ελεγκτικής επιτροπής και το βιβλίο Μητρώου Αθλητών. Αναγιγνώσκει τα προς το Σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα και συντάσσει τα προς αυτά απαντητικά. Φυλάει την σφραγίδα του Σωματείου και το αρχείο αυτού, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά και συντάσσει μαζί με τον Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 24ο

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και όλων εν γένει των οφειλών προς το Σωματείο, χορηγώντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Εκτελεί μετά από έγγραφο ένταλμα πληρωμής του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή που έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ, υποβάλλει προς αυτό σύντομη έκθεση περί της καταστάσεως του ταμείου κάθε τρίμηνο και αναλυτική τέτοια στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, βεβαιωμένη με επισυναπτόμενες έγγραφες αποδείξεις και εντάλματα. Συντάσσει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό, τηρεί τα βιβλία εσόδων εξόδων και περιουσιακών στοιχείων και ευθύνεται προσωπικώς για κάθε δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό το οποίο θα καθορίζει το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανάληψη από τις καταθέσεις ή όλες τις καταθέσεις. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Άρθρο 25ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αλλά εκτελεί και ουσιαστικό έργο βοηθώντας ή και αντικαθιστώντας τον Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία όταν χρειάζεται.

Άρθρο 26ο

Με πράξη του Δ.Σ διορίζονται οι Έφοροι ανά κλάδο άθλησης ή ανά τμήμα.

Ο έφορος υλικού φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση, και γενικά για την διατήρηση του απαραίτητου αθλητικού υλικού για την διεξαγωγή των αγώνων, προπόνησης και λοιπών εκδηλώσεων του σωματείου.

Παρακολουθεί την εν γένει ζωή των αθλητών και την αγωνιστικότητά τους και αναφέρει στον Πρόεδρο και το Δ.Σ σχετικά. Τον έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει αυτός που θα ορισθεί από το Δ.Σ.

Η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία του Δ.Σ που τους όρισε, είναι ελεύθερα ανακλητοί, και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους ορίζονται με την πράξη διορισμού τους. Έφορος μπορεί να διοριστεί και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 27ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει για κάθε υποβαλλόμενο θέμα σε αυτή και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που ανάγεται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. Επιπλέον των γενικών αυτών αρμοδιοτήτων η Γ.Σ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., να απαλλάσσει το Δ.Σ. κάθε ευθύνης, να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί το καταστατικό, να συντάσσει και να τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό και να παίρνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου.

Άρθρο 28ο

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε όποτε αποφασίσει γι’ αυτό το Δ.Σ. ή ζητήσουν την σύγκλησή της το ένα πέμπτο 1/5 τουλάχιστον από τα νόμιμα συμμετέχοντα σ’ αυτήν και ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου, με έγγραφη αίτηση που να καθορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. πρέπει να ορίσει και να τοιχοκολλήσει πρόσκληση για την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) μέρες από την αίτηση και να την συγκαλέσει κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 29ο

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με έγγραφη πρόσκληση που καθορίζει σαφώς: α) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα έναρξης της Γ.Σ. β) Τα προς συζήτηση θέματα και γ) Αν η καλούμενη Συνέλευση είναι πρώτη ή επαναληπτική, καθώς και τον απαιτούμενο για την απαρτία αριθμό μελών. Η άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται στον Γραφείο και τους αγωνιστικούς χώρους του Σωματείου τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρεις μέρες πριν από τη μέρα της σύγκλησης της πρώτης Συνέλευσης και δύο (2) πριν από την επαναληπτική, εκτός αν στην πρόσκληση της πρώτης μνημονεύονται τα άνω στοιχεία και για την επαναληπτική για την περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, οπότε στην τελευταία περίπτωση δεν απαιτείται νέα πρόσκληση.

Άρθρο 30ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται κατ’ αρχήν το 1/2 (ένα δεύτερο) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, εκτός αν ορίζεται ειδικά διαφορετικά στο παρόν ή τον νόμο. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα, μετά παρέλευση τριών (3) το λιγότερο και μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την αναβληθείσα. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, ακόμα και για τις περιπτώσεις που απαιτείται ειδική απαρτία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των δικαιουμένων κατά το παρόν ψήφου εκ των παρισταμένων μελών, εκτός αν με άλλη διάταξη του Νόμου, του παρόντος καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 31ο

Κατά την ορισμένη στην πρόσκληση ημέρα και ώρα συγκλήσεως της Συνέλευσης, αφού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώσει την απαρτία και την ορθή συμμετοχή όλων των μελών, προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. μετά από ψηφοφορία, δι’ ανατάσεως των χειρών των δικαιουμένων ψήφου από τα μέλη, μεταξύ των υποψηφίων που προτάθηκαν την ώρα εκείνη. Σε περίπτωση μη υπάρξεως υποψηφίων για την θέση αυτή, Πρόεδρος αναλαμβάνει ο μεγαλύτερος στην ηλικία εκ των παραβρισκόμενων. Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Μετά την εκλογή του Προέδρου η Γ.Σ. εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 32ο

Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Δ.Σ. προς συζήτηση και έγκρισης: α) Ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, β) ο ισολογισμός, γ) επικυρώνεται ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και υποβάλλεται η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για να ακολουθήσει ψηφοφορία προς απαλλαγή των ευθυνών του Δ.Σ. κατά την προηγούμενη λογιστική περίοδο. Έπειτα γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία των πιο πάνω και των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Στην τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση όλα τα μέλη αρκεί μόνον να κάνουν σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την σύγκλησή της, ώστε νε περιληφθούν στην ημερησία διάταξη.

Άρθρο 33ο

Ανά τριετία η Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκλέγει νέο Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή. Πριν από τις αρχαιρεσίες η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή από τα μέλη της. Στην συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας αναγιγνώσκει τον καταρτισμένο από το Δ.Σ. πίνακα υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. ο οποίος έχει αναρτηθεί στα γραφεία του Σωματείου πριν από δύο (2) μέρες τουλάχιστον. Κατά του καταλόγου αυτού είναι δυνατό να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις επί των οποίων αποφασίζει αμέσως η Γ.Σ. Κατόπιν και αφού μιλήσει προς την Γ.Σ. όποιος εκ των υποψηφίων επιθυμεί, διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή πέντε τακτικών μελών του Δ.Σ. και δύο αναπληρωματικών. Δικαιούνται ψήφου και είναι και εκλόγιμα κατά τις αρχαιρεσίες τα μέλη του Σωματείου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος και εφόσον υποβάλλουν εγγράφως προς το Δ.Σ. την υποψηφιότητά τους τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών.

Άρθρο 34ο

Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τον κατά τα ανωτέρω καταρτιζόμενο από το Δ.Σ. και εγκρινόμενο από τη Γ.Σ. πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων για το νέο Δ.Σ. και διανέμονται στους παρόντες από την Εφορευτική Επιτροπή. Στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας μπορεί να σημειώσει μπροστά από τα ονόματα μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται από τον εκλογέα μέσα σε φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου που του έχει δοθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, σφραγίζεται από τον ίδιο και ρίχνεται στην κάλπη αφού πρώτα υπογράψει στον πίνακα ψηφισάντων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο που δεν πληρεί τους πιο πάνω όρους κηρύσσεται άκυρο. Φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. Σαν επιτυχόντες από τους υποψηφίους συμβούλους θεωρούνται οι πέντε πρώτοι πλειοψηφίσαντες και σαν αναπληρωματικοί οι δύο επόμενοί τους. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Άρθρο 35ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού διασαφηνίζεται από την Γενική Συνέλευση, εφαρμόζοντας και τις σχετικές διατάξεις των περί Σωματείων και Αθλητισμού ισχυόντων Νόμων. Όπου το παρόν δεν προβλέπει, αλλά και παράλληλα με αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις των Νόμων περί Σωματείων και Αθλητισμού. 2. Το Σωματείο και οι αθλητές του οι οποίοι μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε αγώνες που διεξάγονται με την έγκριση της οικείας Ένωσης ή Ομοσπονδίας αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές είτε υπάρχει σχετική ρήτρα στους κανονισμούς ή στις προκηρύξεις των αγώνων πρωταθλήματος ή στο καταστατικό της Ομοσπονδίας είτε όχι. Η υπερκείμενη Ομοσπονδία λειτουργεί σαν όργανο δευτεροβάθμιας κρίσης επί πειθαρχικών ποινών, μόνο για αγωνιστικά ή αθλητικά θέματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδια είναι τα θεσμοθετημένα με τους νόμους του Κράτους όργανα. 3. Τα μέλη του Σωματείου, οι αθλητές του, ο προπονητής, οι συμμετέχοντες στις αγωνιστικές εκδηλώσεις του Σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιανδήποτε ιδιότητα καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και τους Ολυμπιακούς Ιδεώδους. Το Δ.Σ. του Σωματείου μπορεί να καταγγείλει οποιονδήποτε παραβάτη των ανωτέρω αρχών στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.). 4. Το Δ.Σ. του Σωματείου, τα μέλη του και όλα τα όργανά του φροντίζουν να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί η αθλητική νομοθεσία και η τυχόν υπερκείμενη ένωση ή Ομοσπονδία, ώστε να επιτύχει την παροχή και διατήρηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτήν εξουσιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης. Επί πλέον να μεριμνούν ώστε οι ανωτέρω προϋποθέσεις να τηρούνται και όταν το Σωματείο έχει αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση. 5. Το Σωματείο, υποχρεούται να συμμορφώνεται με το καταστατικό και τους κανονισμούς των ομοσπονδιών των κλάδων άθλησής τους, να συμμετέχει στους αγώνες που διοργανώνουν. 6. Το Σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος που καλλιεργεί δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση  αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Σωματείου. 7. Απαγορεύεται η συστέγαση του Σωματείου με εμπορική επιχείρηση στον ίδιο χώρο. 8. Απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε μορφής εμπορικής δραστηριότητας από το Σωματείο. 9. Απαγορεύεται η συμμετοχή του Σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες για διεθνείς αγώνες. 10. Επιτρέπεται το Σωματείο, εφ’ όσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση. 11. Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο Ν.2725/99, όπως ισχύει, ήτοι Α)Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων- Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων και στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα οποία πριν τη χρήση τους πρέπει να θεωρούνται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο. Η μη τήρηση των διατάξεων αυτών καθώς και της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 7 του Νόμου 2725/1999 συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου. 12. Τα μέλη του Σωματείου πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου. 13. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. ευρισκόμενης σε απαρτία του 1/2 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

Άρθρο 36ο

Το Δ.Σ. μπορεί να ρυθμίζει λεπτομερέστερα τα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου με Εσωτερικό Κανονισμό που θα συντάξει και θα εγκριθεί από την Γ.Σ., χωρίς όμως να μπορεί να τροποποιήσει ή να καταργήσει άρθρα του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 37 : Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα στην οποία αποτυπώνεται ακριβώς η επωνυμία του σωματείου με τις λέξεις “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – O BATIKIΩΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ή για το οποίο υπάρχει ασάφεια, θα ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 78-106 Α.Κ, σύμφωνα με το πλαίσιο του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 38

Αυτό το καταστατικό που περιέχει 39 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη του Συλλόγου και θα ισχύσει από την εγγραφή της τροποποίησής του στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Γυθείου.

 

Νεάπολη, 5/5/2014

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                                     ___________             ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 1. – ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

________________________________________________________

 1. – ΔΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ _________________________________________________________
 2. – ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ _________________________________________________________
 3. – ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ _________________________________________________________
 4. – ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ _________________________________________________________
 5. – ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

_________________________________________________________

 1. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ _________________________________________________________
 2. – ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ _________________________________________________________
 3. – ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ _________________________________________________________
 4. – ΛΙΒΑΝΟΥ ΛΥΓΕΡΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ _________________________________________________________
 5. – ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ _________________________________________________________
 6. – ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ _________________________________________________________
 7. – ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ _________________________________________________________
 8. – ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ _________________________________________________________
 9. – ΜΙΝΩΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ _________________________________________________________
 10. – ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ _________________________________________________________
 11. – ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ _________________________________________________________
 12. – ΜΠΟΥΤΣΙΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ _________________________________________________________
 13. – ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ _________________________________________________________
 14. – ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ _________________________________________________________
 15. – ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ _________________________________________________________
 16. – ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

_________________________________________________________